Wij zijn aangesloten bij het Rietdekkers Gilde, de vereniging van traditionele, ambachtelijke rietdekkers.

Het Rietdekkers Gilde is een vereniging van traditionele, ambachtelijke rietdekkers. De vereniging is in 2011 opgericht met als doel:

  • Promotie van het ambacht rietdekken
  • De kwaliteit van het riet te bewaken
  • Het ambachtelijke vak van rietdekker te bewaken en waar nodig te ondersteunen
  • Belangenbehartiging van de leden
  • Het uitvoeren van keuringen
  • Het uitgeven van een kwaliteitskeurmerk

Deze doelstelling wordt bereikt door het stellen van kwaliteitseisen aan de leden en het toetsen daarvan.

Het ambachtelijke aspect van het vak rietdekker wordt benadrukt en met name toegepast bij monumentale panden.

De gebruikte materialen (natuurlijk met name riet als grondstof) wordt bemonsterd en onafhankelijk geanalyseerd op kwaliteitsaspecten als vochtopnemend vermogen, schimmelgroei, samenstelling en dikte stengelwand, etc.

Er wordt informatiemateriaal uitgegeven t.b.v. klanten en er vindt permanente informatievoorziening naar de leden plaats.

Intern worden activiteiten georganiseerd ten behoeve van de kwaliteitsbevordering van het rietdekkersvak; extern worden contacten onderhouden met de overheid, Stichting Monumentenzorg en de Vakfederatie Rietdekkers.

Meer informatie over het Rietdekkers Gilde op de website www.rietdekkersgilde.com.